Definities en reikwijdte

De algemene verkoopvoorwaarden van producten, hierna “de algemene voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Bazoef Petfood SRL, met maatschappelijke zetel aan de Gustave Latinislaan 133 te 1030 Brussel, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE0636758676, hierna “de verkoper” genoemd.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna gewoonlijk “de partijen” genoemd.

De “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.

De “consument” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

De huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: “www.bazoef-petfood.be”, zodat de klant door bij hem te bestellen, verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding van de rechten en plichten betreffende daartoe.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van het verschijnen van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende productbestellingen.

Bieden en bestellen

Om een ​​bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) die hij wil bestellen door op de website van de verkoper te surfen, geeft de gevraagde contactgegevens aan, controleert de juistheid van de bestelling en betaalt vervolgens zijn bestelling.

Na ontvangst van de betalingsbevestiging van de bestelling door de bankorganisatie, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling, inclusief het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten evenals hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, zoals alsmede een indicatie van de vermoedelijke uitvoeringstijd van de order.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling worden verworven aan de verkoper en als schadevergoeding aan de klant gefactureerd.

Prijs

De prijs van de producten is aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het moment van de bestelling en dat van de levering, wordt automatisch aan de klant in rekening gebracht.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, volgens de methode en plaats van levering evenals het aantal bestelde producten.

Termijn

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aanvaard door de verkoper, zijn de leveringstermijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen bindende termijnen. De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

De klant kan geen beroep doen op de leveringstermijnen om de ontbinding van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere claim te doen gelden, tenzij schriftelijk anders is bepaald en uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard.

In geval van vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar de verkoper, die dan zal kunnen profiteren van 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren .

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten totdat deze volledig zijn betaald.

De eigendom van de producten gaat pas over op de klant na herroeping of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde zaken de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Totdat de verkoopprijs is betaald, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of op enigerlei wijze als zekerheid te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden wijzigingen aan te brengen aan deze artikelen, ze onroerend goed te maken door incorporatie of bestemming, ze te verkopen of op enigerlei wijze te vervreemden.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten heeft op de geleverde goederen, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Tijdens deze periode kan enkel de klant aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of eventuele beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen elk risico te verzekeren. De klant stemt er ook mee in de producten zo op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

Recht om in te trekken

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die producten op afstand bij de verkoper bestelt, voor de producten over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering van de producten of van de kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper te verwittigen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen.

Wanneer deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het op de website van de verkoper geplaatste herroepingsformulier, door middel van het formulier dat met het bestelformulier is meegestuurd of dat beschikbaar is op de S.P.F. Economy, P.M.E., Middle Classes and Energy: economy.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin de beslissing om het contract op te zeggen uiteenzet.

De consument dient het (de) product(en) waarvan de aankoop(en) hij/zij heeft afgezien in perfecte staat terug te sturen in de/hun originele verpakking.

Alleen de directe kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. De verkoper zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van de producten terugbetalen.

Een consument die een product opent of gebruikt voordat de bedenktijd is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich in het geval van een van de andere uitzonderingen vermeld in artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.

Beëindiging van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om van het herroepingsrecht te genieten zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te beëindigen, deelt dit mee aan de verkoper die hem zal vertellen wat hij moet doen.

Een eventuele aanbetaling die door de klant aan de verkoper is betaald, wordt niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper van de klant een opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

Bestelling levering

De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en binden verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van schadevergoeding.

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd als de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De eigendomsoverdracht en de risicolast vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er daarom op gewezen dat hij alleen de kosten draagt ​​van de risico’s verbonden aan de levering.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere product(en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering op het einde van het voorraadtekort van het (de) betreffende product(en).

Ontvangst van de bestelling en klacht

De klant is verplicht om de ogenschijnlijk goede staat te controleren, evenals de conformiteit van de producten die aan hem zijn geleverd of die hij op het geplande afhaalpunt afhaalt met de producten die hij heeft besteld.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen vervanging of restitutie van de prijs van de betreffende producten.

Intellectueel eigendom

De informatie, logo’s, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., toegankelijk via de website of catalogus van de verkoper, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Tenzij anders afgesprokenuitdrukkelijk en voorafgaand, is de klant niet bevoegd om de elementen die aanwezig zijn op de website of de catalogus van de verkoper, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren.
Tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken, omvat de overeengekomen prijs dan ook geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

Garanties

◦Juridische garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de klant niet heeft gekocht of een lagere prijs zou hebben gegeven als hij ze had gekend.

In het geval van een verborgen gebrek moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en zal hij de keuze hebben om het product met een verborgen gebrek terug te sturen tegen volledige terugbetaling, of tegen gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken, die de klant op het moment van aankoop kan of had moeten constateren. Evenzo is de verkoper alleen verplicht om de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij op de hoogte was op het moment van de verkoop, en waarvan hij heeft nagelaten de klant op de hoogte te stellen.

Alleen de factuur, kassabon of inkooporder gelden als garantiebewijzen voor de klant jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd.

◦Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met de status van consument

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die de hoedanigheid van consument heeft, tevens een wettelijke garantie van twee jaar voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond tijdens de levering van het product en dat zich binnen een bepaalde termijn heeft voorgedaan. jaar vanaf deze datum.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

Indien deze reparatie of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor de verkoper of ernstig ongemak voor de consument zou veroorzaken, kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen een terugbetaling overeenkomen bij levering van de defecte producten door laatstgenoemde.

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet langer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gebruiksmogelijkheden van het product.

De consument is verplicht de verkoper van het herroepingsrecht schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming, binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd, op straffe van verval van zijn recht om te reclameren. .

Alleen de factuur, kwitantie of aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de consument jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd. De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op deze documenten.

Deze garantie geldt niet in het geval de storing het gevolg is van onjuist gebruik, van buiten komende oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper. In geval van beschadiging, diefstal of verlies van een ter reparatie geleverd product is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden aangeboden.

Verantwoordelijkheid

De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper uitsluitend van middelen zijn en dat hij enkel verantwoordelijk is voor zijn bedrog en grove nalatigheid. In het geval dat de klant het bestaan ​​van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de verkoper aantoont, omvat de schade waarvoor de klant herstel kan vorderen alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de verkoper wordt toegeschreven, met uitsluiting van alle andere schade en mag in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het daadwerkelijke bedrag
betaald door de klant ter uitvoering van de bestelling.

De klant erkent ook dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals in het bijzonder winstderving, stijging van de algemene kosten, verlies van klanten, enz. De verkoper is ook niet verantwoordelijk in het geval van onjuiste datacommunicatie door de klant, of in het geval van een namens hem geplaatste bestelling door een derde persoon. Tot slot is het aan de klant om te informeren naar de mogelijkeDe beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd aan de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met een beperking of extra belasting die moet worden betaald als gevolg van het beleid van zijn land op dit gebied.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel beschikbaar wordt gesteld of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld.

De klant erkent ook de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie. De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (evenals eventuele applicaties) of het internet, als gevolg van voornoemde risico’s.

De klant aanvaardt ook dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diversen

Overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toeval.

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem of de database van de verkoper wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet verklaard of niet, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of van het gegevensopslagsysteem, 13) een uitval van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

Gebrek aan vooruitziendheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudig zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe om te goeder trouw en billijkheid te onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vergoeding of vergoeding van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs uit hoofde van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, heeft deze laatste het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant het bedrag volledig heeft terugbetaald. aan de verkoper.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract door de exclusieve schuld van de klant zonder vertraging of schadevergoeding ontbinden en, indien van toepassing, van hem met alle wettelijke middelen de betaling van een schadevergoeding eisen.

Onwettigheid. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een lid of een bepaling (of een deel van een artikel, een lid of een bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze voorwaarden aantasten, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Effecten. De kopjes die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en voor het gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of strekking van de bepalingen waarnaar ze verwijzen.

Geen vrijstelling. Traagheid, nalatigheid of vertraging door een partij om een ​​recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder deze algemene voorwaarden kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dit recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om een ​​beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van geschillenbeslechting.

De partijen wijzen daarom een ​​bemiddelaar aan die is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) te 1000 Brussel – https://www.cfm-fbc.be/fr) gezamenlijk eeneen derde van deze aanduiding overeenkomen of in rekening brengen.

Nadat de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met hulp van de bemiddelaar, de modaliteiten van de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elke partij kan de mediation te allen tijde beëindigen, onverminderd dit.

In het geval dat de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.